Dzi?ki wykwalifikowanej kadrze, naszej ci??kiej pracy, szybko przyswajamy wiedz?

Nauka

 

Szko?a to nie tylko nauka. Tutaj zawsze doskonale si? bawimy

Zabawa

 

Toys

Stworzyli?my mo?liwo?? nauki uczniom niepe?nosprawnym. Jeste?my Szko?? bez Barier

Integracja

 

Dbamy o nasze zdrowie poprzez uczestnictwo w zaj?ciach sportowych

Sport

jeste? tutaj:

Home
Magiczne Andrzejki Drukuj Email

30 listopada okazj? do dobrej zabawy by?y Andrzejki. Aby tradycji sta?o si? zado?? magia zago?ci?a i u nas. Bo przecie? czas wró?enia pozwala przenie?? si? w ?wiat fantazji i oderwa? cho? na chwil? od rzeczywisto?ci. W stworzeniu odpowiedniego klimatupomóg? wystrój, kolorowe lampki, ?wieczniki z pachn?cymi teelichtami. Stanowisko wró?biarskie by?o oblegane przez zaciekawionych uczniów.Wró?ka Luna i Fantazja wyczytywa?y z kart i ko?ciprzysz?o??, podawa?y imi?przysz?ej sympatii, zawódoraz czyta?y,co symbolizuj? ulubione kwiaty i kolory. Natomiast obliczaj?c sum? dok?adnej daty urodzenia uczniowie moglipozna? swój portret numerologiczny.Powodzeniem cieszy?y si? wró?by z imionami na sercach oraz kubeczki skrywaj?ce pier?cionek, chleb, cukier i listek laurowy. Ch?tni mogli pozna? horoskop na rok 2016 oraz symbolik? swojego  imienia. Czas poka?e, czy cho? troch? spe?ni? si? andrzejkowe wró?by.

dsc06703 2.jpg dsc06706 2.jpg dsc06708 2.jpg dsc06709 2.jpg dsc06710 2.jpg dsc06711 3.jpg dsc06713 2.jpg dsc06717.jpg dsc06732.jpg dsc06734.jpg dsc06742.jpg dsc06744 2.jpg dsc06745.jpg

 
?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia Drukuj Email

MI? JEST MA?Y I PUCHATY 
MI? JEST FAJNY I KUD?ATY
MI? JEST GRUBY JAK TA KULA 
MISIA ZAWSZE SI? PRZYTULA 

LECZ CZASAMI TE? TAK BYWA 
?E SI? O NIM ZAPOMINA 
A WI?C WEZM? MISIA CZULE 
I DO SIEBIE GO PRZYTUL?.

 

25 listopada sta? si? istnym obl??eniem misiów. I nie ma si? czemu dziwi?, poniewa? to dzie? ich ?wi?ta. Klasy I-III wraz z oddzia?em przedszkolnym mog?y uczestniczy? w misiowej prezentacji, któr? dla najm?odszych przygotowa?a i poprowadzi?a pani bibliotekarka Joanna Rutkowska-Mazur. Na pocz?tku dzieci zaprezentowa?y wszystkie swoje misie, co spowodowa?o imponuj?cy widok. Wybrane zosta?y najwi?ksze i najmniejsze pluszaki. Nast?pnie „przedstawi?y si?”misie bia?e i br?zowe. Po prezentacji wszystkich pluszaków pani bibliotekarka zapozna?a dzieci z histori? tego bardzo sympatycznego ?wi?ta oraz przedstawi?a g?ównych bohaterów bajek i ksi??ek. Uczniowie mogli równie? wys?ucha? piosenek Colargola, Misia Uszatka czy Gumisiów. Dope?nieniem prezentacji by?o przeczytanie kilku wierszy oraz przedstawienie ksi??ek z biblioteki, których bohaterami s? ró?ne misie. Natomiast na koniec spotkania dzieci z wielk? ochot? zata?czy?y taniec integracyjny”Gumi Mi?”. My?l?, ?e misiowe spotkanie sprawi?o wszystkim dzieciom wiele rado?ci i dostarczy?o mi?ych wra?e?.

 
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych Drukuj Email

W pa?dzierniku, który jest Miesi?cem Bibliotek Szkolnych, w tym roku obchodzonym pod has?em „Biblioteki szkolne rz?dz?” wiele si? dzia?o w naszej bibliotece. Na pocz?tek udekorowali?my wypo?yczalni? balonami oraz jesiennymi dekoracjami przygotowanymi w trakcie warsztatów artystycznych. Podczas ka?dej przerwy uczniowie mogli wypisa? i doko?czy? napisane na przygotowanych specjalnie brystolach sformu?owanie: „Biblioteka szkolna to …”. Pierwszaki mia?y okazj? na d?ugich przerwach pos?ucha? g?o?nego czytania ulubionych bajek oraz zapozna? si? ze stron? internetow? iczytam. pl, a tam z bibliotek? online. Bardzo du?ym powodzeniem cieszy?a si? „Ksi??kowa lista przebojów”. Uczniowie mogli wpisywa? swoje ulubione ksi??ki, które czytali a jednocze?nie chcieliby, aby znalaz?y si? na bibliotecznych pó?kach. Lista przebojów b?dzie brana pod uwag? przy wyborze zakupu ksi??ek, dzi?ki udzia?owi szko?y w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ksi??ki naszych marze?”. Wybory ksi??ek sta?y si? wspania?ym pretekstem do dyskusji na temat ksi??ek i czytania, wra?e?, jakie towarzysz? czytaniu. Bo przecie? „czytanie to rozwijanie wyobra?ni, poszerzenie s?ownictwa, dodatkowe ?ród?o informacji”. Dzieci, nauczyciele i rodzice mogli równie? kupi? ksi??ki w trakcie Kiermaszu, który potrwa jeszcze przez ca?y listopad.

 

20151020_104259.jpg 20151020_154623.jpg 20151020_154712.jpg dsc06588.jpg dsc06594.jpg

 
Więcej artykułów…


Kontakt

Call Center Szko?a Podstawowa nr 3
z Oddzia?ami Integracyjnymi
ul. Kresowa 48 66-620 Gubin
tel. 68 4558177. fax 68 3593125

e-mail: sp3gubin@op.pl

 

www.gubin.com.pl Edward Patek, Joomla-Monster