Dzięki wykwalifikowanej kadrze, naszej ciężkiej pracy, szybko przyswajamy wiedzę

Nauka

 

Szkoła to nie tylko nauka. Tutaj zawsze doskonale się bawimy

Zabawa

 

Toys

Stworzyliśmy możliwość nauki uczniom niepełnosprawnym. Jesteśmy Szkołą bez Barier

Integracja

 

Dbamy o nasze zdrowie poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych

Sport

jesteś tutaj:

Home Statut
Statut szkoły Drukuj Email

 

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GUBINIE

ul. KRESOWA 48

Rozdział I. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA:

§ 1.  Szkoła Podstawowa działa na podstawie :

 1. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
 2. Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526)
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
 4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 5. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 6. Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
 7. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);
 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155);
 14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017r. poz. 1147);
 15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322);
 16. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);
 17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);
 18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
 19. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 20. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);
 21. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 22. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
 23. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 24. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627).

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Szkoła nosi nazwę: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GUBINIE.

1. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie.

2. Nadzór pedagogiczny pełni Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

3. Szkoła Podstawowa jest jednostką publiczną z oddziałami integracyjnymi.

4. Jednostka jest ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin. Cykl kształcenia obejmuje klasy I- VIII.

5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 W szkole stworzone zostały warunki dla funkcjonowania oddziału przedszkolnego dla dzieci 4, 5 i 6- letnich.

5a. Szkoła prowadzi nauczanie języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego.

5b. W szkole organizuje oddziały sportowe.

6. W szkole prowadzona jest świetlica z dożywianiem.

7. Podstawą prawną działalności szkoły jest orzeczenie organizacyjne Nr 8 z dnia 21 marca 1983 roku, które określa położenie, zasięg ( obwód terytorialny ) i stopień organizacyjny szkoły.

8. Szkoła może posiadać własne imię, sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

9. Siedziba szkoły: 66- 620 Gubin, ul. Kresowa 48.

 

§ 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie używa pieczęci o treści:

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie

ul. Kresowa 48,

66-620 Gubin

tel./fax.: 068/3593 125

NIP 926-166-23-25, REG. 080489830
 

Używa pieczęci z godłem i napisem w otoku :

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gubinie

§ 3a. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) „Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie;

2) „oddziale przedszkolnym”- należy przez to rozumieć oddziały będące w strukturze szkoły, w których dzieci objęte są wychowaniem przedszkolnym;

3)oddziale integracyjnym” - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami;

4) oddziale sportowym” - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

5) „Dyrektorze Szkoły”- należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie;

6) „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

7) „radzie szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim” – należy przez to rozumieć organy Szkoły;

8) „statucie” - należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie;

9) „uczniach” - należy przez to rozumieć uczniów szkoły;

10)dzieciach”- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych;

11) „zindywidualizowanej ścieżce”- należy przez to rozumieć odpowiednio zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku czy uczniowi);

12) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;

13) „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły;

14) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim;

15) „organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Gminę Gubin;

16) „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ III. CELE I ZADANIA SZKOŁY.

Szkoła podstawowa jest organizacyjną i programową podstawą systemu oświaty, powołanądo realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do nauki.

Szkoła jest instytucją publiczną kierującą się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji , tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

§ 4. 1.   Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. W szkole podejmowane są niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia, jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego, a powyższe zadania dotyczą:

 1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
 2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
 3. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 4. zarządzania szkołą;
 5. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów.

§ 5. Sposób realizacji w/w celów i zadań szkoły podstawowej.

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie:

1) realizuje prawa każdego obywatela RP do kształcenia się oraz prawa dzieci do wychowania i opieki, odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;

2) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

3) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pomocy dydaktycznej w trosce o zapewnienie równych szans;

4) umożliwia wszystkim uczniom, także niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz indywidualnymi predyspozycjami;

 5) zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi oraz umożliwia realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

 6) stwarza przyjazne uczniom środowisko szkolne, które sprzyja realizacji zadań dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych, określonych w podstawie programowej , szkolnym programie wychowawczo- profilaktycznym i wynikających z tego programu planach pracy wychowawczej,

 7) sprawuje opiekę nad młodzieżą odpowiednio do jej potrzeb oraz możliwości szkoły zgodnie  z zasadami bezpieczeństwa, higienicznych warunków nauki i ochrony zdrowia;

 8) upowszechnia wśród dzieci wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jej wdrażaniu w skali krajowej i globalnej, w miarę możliwości zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 9) w kierunkach i treściach kształcenia uwzględnia wymogi rynku pracy;

10) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

11) stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz kształcenia aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

12) w pracy dydaktyczno-wychowawczej wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej,regionalnej i narodowej;

13) zapewnia warunki organizowania krajoznawstwa i turystyki z uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych;

 14) stwarza możliwości działania na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji, a w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej;

 15) upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń oraz sytuacji nadzwyczajnych.

 1. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 2. program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.

3. Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący:

 1. wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
 2. wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

4. Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na dziecko, aby lepiej radziło sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach oraz czuło się bezpiecznie w środowisku szkolnym. Obejmuje on następujące treści:

 1. dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, by wychowanek mógł podjąć racjonalny wybór i zmieniać niewłaściwe postawy i zachowania;
 2. uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach;
 3. wprowadzenie w świat wartości i norm, na których wychowanek może się oprzeć w swoich wyborach;
 4. pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 5. wychowanie patriotyczne i obywatelskie;
 6. edukacja zdrowotna i prorodzinna;
 7. edukacja ekologiczna;
 8. rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażając do samodzielnego zdobywania wiedzy.

5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez:

 1. prowadzenie nauki religii/etyki;
 2. kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości szkolnych i lokalnych;
 3. organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych i narodowych.

§ 5a. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.

1. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców klas i rodziców oraz wywiadówki.

2. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.

3. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą klasy w innym terminie.

4. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w klasie;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca klasy zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo- profilaktycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania);

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

a) na wywiadówkach,

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, przy czym konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym.

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

§ 6. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Szkoły;
 4. Rada Rodziców;
 5. Samorząd Uczniowski,

§ 7. DYREKTOR SZKOŁY w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły, w tym przede wszystkim za:

 1. opracowanie projektu arkusza organizacji na każdy rok szkolny, określającego organizację nauczania, wychowania i opieki wynikającego z ramowych planów nauczania, ład , porządek i dyscyplinę pracy;

2) prawidłowe prowadzenie bieżącej dokumentacji szkolnej;

3) nadzór nad majątkiem szkoły i prawidłowym powierzaniem odpowiedzialności materialnej poszczególnym pracownikom szkoły;

4) tworzenie właściwej atmosfery pracy, warunków do współpracy z organami szkoły oraz instytucjami prowadzącymi i nadzorującymi szkołę;

                5) realizację uchwał Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

6) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju  psychofizycznego młodzieży poprzez aktywne działania prozdrowotne;

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

8) za właściwą organizację i przebieg i egzaminów przeprowadzanych w szkole, współpracę szkoły z rodzicami oraz placówkami oświatowo -wychowawczymi, władzami miasta, zakładami pracy, związkami zawodowymi;

               9) zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.

§ 8. DYREKTOR SZKOŁY jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli
i pracowników oraz decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród i premii oraz wymierzania kar porządkowych;

3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień.

 § 9. 1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej, kieruje jej pracami i reprezentuje szkołę na zewnątrz.

 1. Dyrektor szkoły współpracuje z organem prowadzącym, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, rodzicami, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi.

2a. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

2b. Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji (w szczególności harcerskich).

2c. Dyrektor Szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

2d. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

2e. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz podejmuje działania polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy.

3. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego/ obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły a w szczególności:

1) kontroluje wykonanie obowiązku zgłoszenia przez rodziców dziecka do szkoły/ oddziału przedszkolnego;

2) współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego

3) na wniosek rodziców dziecka może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą czy obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia klasy/ szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

3a. W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego obowiązkowe roczne przygotowanie lub obowiązek szkolny) dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego odpowiednio obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego.

4. Na wniosek nauczyciela i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, dopuszcza program nauczania do realizacji i wpisuje do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania .

5. Po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze – do 8 dni z przeznaczeniem na:

 1. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;
 2. obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 3. inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

5a. W dniach wolnych, o których mowa w ust. 5 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych.

5b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu prowadzącego.

6. Dyrektor kieruje szkołą przy współudziale wicedyrektora. Tryb powołania stanowiska wicedyrektora określają odrębne przepisy.

 

§ 10. WICEDYREKTOR SZKOŁY wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i pracy szkoły, zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.

Szczegółowe zadania wicedyrektora określa zakres czynności i obowiązków wicedyrektora szkoły.

§ 11. RADA PEDAGOGICZNA jest wewnętrznym organem szkoły, powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem regulaminowej działalności.

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek RP.

2a. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

2b. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogiczne jest dyrektor szkoły.

  3a. Rada pedagogiczna posiada regulamin swej działalności stanowiący odrębny dokument.

 1.  Zebrania RP są organizowane:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;

2) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb;

3) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4) z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków RP.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia.

6. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro uczniów, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły , po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły

 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

3) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej;

 4) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;

     5) (uchylony);

 6) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jeśli są one kontynuowane w tej klasie

 7) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po  zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Szkoły

8) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian;

      9) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1) dopuszczenie do użytku szkolnego zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;

2) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

 3) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

4) przedłużenie powierzenia stanowiska;

      4a) powierzenie stanowiska wicedyrektora;

  5) wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli

  6) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty;

  7) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

  8) projekt planu finansowego szkoły;

9) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych;

10) program wychowawczo- profilaktyczny szkoły;

11) zezwolenie na indywidualny program , tok nauki;

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych;

13) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole

§ 12. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

 O swojej decyzji niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzórpedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 13. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 14. 1. W szkole działa RADA SZKOŁY.

 1) Rada szkoły składa się z 6 osób;

 2) W skład rady wchodzą w równych proporcjach przedstawiciele rodziców i rady pedagogicznej;

 3) Komisja rewizyjna składa się z 3 osób:

 a) przedstawicieli rodziców – 2 osoby

 b) przedstawiciela rady pedagogicznej – 1 osoba

 2. Tryb powoływania Rady Szkoły:

 1) członkowie rady szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowane w radzie.

 2) osoba kandydująca do Rady Szkoły powinna wyrazić zgodę.

 3) nauczyciele wybierają swoich przedstawicieli do rady szkoły podczas zebrania plenarnego rady pedagogicznej w głosowaniu bezpośrednim.

 4) rodzice wybierają swoich przedstawicieli do rady szkoły w dwóch etapach :

 a) na zebraniach klasowych wybierają po jednym przedstawicielu klasy

 b) podczas zebrania plenarnego Rady Rodziców spośród kandydatów wybranych w pierwszym etapie dokonuje się poprzez głosowanie tajne wyboru członków rady szkoły

2a. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Szkoła dopuszcza możliwość dokonywania corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady.

2b.W posiedzeniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.

2c. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

3. Kompetencje stanowiące Rady Szkoły :

 1) uchwala i nowelizuje statut;

 2) uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły;

 3) uchwala regulamin działalności

 4. Kompetencje opiniodawcze Rady Szkoły:

 1) opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorowi szkoły;

 2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;

 3) opiniuje wnioski o odznaczenia, i inne wyróżnienia dla pracowników szkoły;

4) opiniuje ocenę pracy dyrektora;

5) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów oraz inne sprawy istotne dla szkoły;

6) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły , jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają charakter wiążący

7) może wnioskować do organu prowadzącego o nadanie lub zmianę imienia szkoły

8) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły , rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) odwołuje się od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień

10) (uchylony).

 

§ 15. 1. W szkole działa RADA RODZICÓW stanowiąca reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, w tym do oddziałów przedszkolnych:

 1) Rada rodziców działa wg regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

 2) rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów wybranych spośród przedstawicieli wszystkich oddziałów klas;

 3) w skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rad oddziałowych;

 4) wybory rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym;

 5) rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego,  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 2. Kompetencje Rady Rodziców:

 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;

 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania;

 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3a) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczenie do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

3b) występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem o niedzielenie oddziału klas I- III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.

 4) (uchylony).

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z
  dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

 

§ 16. 1. W szkole działa SAMORZĄD UCZNIOWSKI zwany dalej „samorządem” wg regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 1. Wszyscy uczniowie tworzą samorząd uczniowski. Organy Samorządu są jedynymi . reprezentantami ogółu uczniów. Jego przewodniczący reprezentuje organy samorządu wobec organów szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony w głosowaniu równym , tajnym i powszechnym. Wybory do samorządu odbywają się raz w roku.

 4. Samorząd Uczniowski może przedstawić innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , w szczególności dotyczących realizacji i przestrzegania praw ucznia takich jak:

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1.  Samorząd uczniowski może prowadzić działania w zakresie wolontariatu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

§ 16a. Zasady współpracy organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

1. Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem.

3. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.

4. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy
organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

5. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/ postępowanie wyjaśniające.

7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/ konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.

2) konflikt dyrektor – rada rodziców:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:

a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

8. Rada Szkoły może przyjąć rolę mediatora w konfliktach między organami szkoły.

 

ROZDZIAŁ V. ORAGNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Struktura organizacyjna obejmuje klasy I- VIII (klasy I- III- edukacja wczesnoszkolna oraz klasy IV- VIII), w tym oddziały integracyjne. W miarę potrzeby, na wniosek rodziców poparty decyzją poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizuje się kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne oraz indywidualny tok nauki. W szkole prowadzi się oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci 4 i 5- letnich oraz dzieci 6- letnich odbywających obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne.

 

§ 17 . 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

1a. Liczba uczniów w oddziale klas I- III wynosi nie więcej niż 25 uczniów.

1b. Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić oddział klas I- III, w trakcie trwania roku szkolnego jeśli liczba uczniów w tym oddziale zwiększy się ponad liczbę 25 osób w skutek przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.

1c. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 1b, zwiększając liczbę uczniów w oddziale maksymalnie o 2 osoby.

1d. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 1c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

1e. W sytuacji gdy liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela.

2. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

2a. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale może być wyższa niż określona w ust. 1, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.

2b. Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

 1. (uchylony).
 2. W szkole z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających
   specjalne przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli wspomagających oraz specjalistów
   prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach można zatrudnić
   pomoc nauczyciela.

 

§ 17a. 1. W szkole od klasy IV są tworzone we współpracy z organizacjami sportowymi klasy sportowe o specjalności piłka siatkowa i LA . Rekrutację do klas sportowych prowadzi się spośród uczniów własnej szkoły do dnia 30 kwietnia . Kandydaci do klasy sportowej muszą posiadać pisemną zgodę rodziców. Oddział sportowy tworzy się dla co najmniej 20 uczniów.

 1. W oddziale sportowym realizuje się :
 1. Ukierunkowany etap szkolenia sportowego- który ma na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów do szkolenia w określonym sporcie oraz
 2. Specjalistyczny etap szkolenia sportowego.
  1. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.
  2. W oddziale sportowym tworzy się optymalne warunki, umożliwiające godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez:

1) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki;

4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego we współpracy z klubem sportowym MKLS VOLLEY Gubin.
 2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin tygodniowo, w ramach którego realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania.
 3. Uczniowie czasowo niezdolni do uprawiania sportu (ze względu np. na kontuzję) nie uczestniczą w zajęciach sportowych lecz uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.
 4. W przypadku gdy trener, instruktor prowadzący zajęcia sportowe lub lekarz wyda opinię uzasadniającą brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń ten od nowego roku szkolnego przechodzi do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

 

§ 17b. 1. Szkoła umożliwia uczniom (od klasy IV) realizację programu mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie języka niemieckiego, historii i kultury na pisemny wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły w terminie do 20 września roku szkolnego, którego dotyczy wniosek. Wniosek dotyczy całego okresu, w którym dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego lub całego okresu nauki w szkole.

 1. Rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej lub nauki własnej historii i kultury można dokonać poprzez złożenie (przez rodzica) oświadczenia o rezygnacji do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.
 2. Nauka języka mniejszości może być organizowana:
 1. w formie dodatkowej nauki języka mniejszości;
 2. przez prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach (języku polskim oraz języku mniejszości)- na II etapie edukacyjnym w dwóch językach prowadzone są co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne za wyjątkiem języka polskiego, historii (w części dotyczącej historii Polski) oraz geografii (w części dotyczącej geografii Polski);
 3. przez prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości.
 1. W przypadku korzystania z nauki języka mniejszości w formach, o których mowa w ust 3 pkt 2 i 3 uczeń realizuje w języku polskim podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji polonistycznej (w klasach I- III) oraz języka polskiego i historii (w części dotyczącej historii Polski) i geografii (w części dotyczącej geografii Polski) (w klasach IV- VIII).
 2. Nauka języka mniejszości narodowej prowadzona jest w grupach nie mniejszych niż 7 uczniów . W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych uczniów szkoła prowadzi naukę języka mniejszości w formie nauki dodatkowej w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej od 3 do 16 uczniów.
 3. Nauka języka mniejszości oraz własnej historii i kultury odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych przez dyrektora do użytku w szkole.
 4. Nauczanie języka mniejszości Narodowej odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN .

 

§ 18. (uchylony)

§ 19. 1. Rok szkolny rozpoczyna się pierwszego września każdego roku, a kończy trzydziestego
 pierwszego
sierpnia następnego roku.

 1. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany w/g wzoru, najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku.

§ 20.  Organizację stałych ( obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno -
 wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły
 na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony
 zdrowia i higieny pracy.

§ 21. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są :

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;       

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności
 w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami, zajęcia te mogą być
 prowadzone z udziałem wolontariuszy;

3a) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla oddziałów klas VII i VIII;

 4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, których prowadzenie można powierzyć wolontariuszom.

 

§ 22.  (uchylony).

§ 23. 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia
 zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć wynikający z arkusza organizacji szkoły.

2. Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV- VIII są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym :

 1. godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne

1) Wymiar zajęć dodatkowych zależny jest od liczby godzin przyznanych szkole przez organ prowadzący oraz godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dany rok szkolny;

2) Godziny realizacji zajęć dodatkowych ujmuje się w tygodniowym rozkładzie zajęć w sposób umożliwiający uczestnictwo w nich wszystkich zainteresowanych uczniów;

3) Przy tworzeniu kół zainteresowań dopuszcza się możliwość tworzenia grup między klasowych;

4) Uczęszczanie na tego rodzaju zajęcia jest dobrowolne- nauczyciel może wskazać dziecko do uczestnictwa w tych zajęciach ale decyzję podejmuje uczeń wraz z rodzicem.

4. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

5. W przypadku, gdy do szkoły podstawowej będzie uczęszczać grupa uczniów o odrębnej tożsamości
 narodowej, etnicznej, językowej i religijnej ( po osiągnięciu minimalnej liczby określonej przez MEN ),
 szkoła podejmie starania o zapewnienie tym uczniom nauki religii w zależności od potrzeb.

 

§ 24. 1. W każdym roku szkolnym podczas opracowywania arkusza organizacji szkoły dokonywany jest podział na grupy ( na niektórych przedmiotach).

 1. W klasach IV- podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki/ zajęć komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów (z zastrzeżeniem ust. 6), podczas ćwiczeń w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów (z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5).

3. W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż odpowiednio 24, 26 czy 30 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 1. Jeżeli na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego w skład grupy oddziałowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych, liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 20 osób (w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych).
 2. W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podział na grupy jest obowiązkowy, na zajęciach komputerowych/ informatyki, języków obcych oraz ćwiczeniach, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub między klasowanie nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.
 3. Na zajęciach z informatyki czy zajęciach komputerowych grupa może liczyć nie więcej niż 12 uczniów ze względu na ograniczoną ilość stanowisk komputerowych.

 

§ 24a. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z :

 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2) biblioteki;

3) świetlicy;

4) stołówki;

5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

6) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

7) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych;

8) gabinetów terapii pedagogicznej, logopedycznego i EEG.

 

§ 25. 1. Szkoła posiada bibliotekę. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną będącą szkolnym centrum informacji multimedialnej. Służy ona realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

1a. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne.

1b. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników oraz materiałów, o których mowa w ust. 1a niniejszego paragrafu oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

1c. Biblioteka szkolna realizuje zdania w zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych/ etnicznych;

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki.

 2. Zadania biblioteki szkolnej określa oddzielny regulamin.

 

§ 25a. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi
w szkole.

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN stanowią własność organu prowadzącego szkołę.
 2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadku przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
  1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki;
  2. w przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły, w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z których korzysta stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. Uczeń nie zwraca otrzymanych materiałów ale na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej szkole.
 1. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu ich używania.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu ich zakupu.
 3. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi (w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może wypożyczyć lub przekazać te podręczniki czy materiały edukacyjne dyrektorowi, który wystąpi z wnioskiem o ich wypożyczenie czy przekazanie (przekazane podręczniki czy materiały stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane).
 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego wypożyczonego innej szkole przysługuje zwrot kwoty nieprzekraczającej kosztu ich zakupu.

§ 26. 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców (na ich wniosek), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności szkoła prowadzi świetlicę.

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe
uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

4. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.

5. Organizację i formy pracy świetlicy określa jej regulamin.

6. W szkole tworzy się stanowisko kierownika świetlicy, który realizuje swoje zadania zgodnie z przydziałem czynności.

 

§ 26a. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne, a wysokość opłat ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje Ośrodka Pomocy Społecznej;

3) pracownicy zatrudnieni w szkole.

4. Opłaty za obiady wnosi się do kierownika świetlicy w terminach wskazanych przez dyrektora szkoły.

5. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie do kierownika świetlicy najpóźniej w dniu nieobecności.

6. Rodzice lub inne osoby uprawnione mogą pobrać ze stołówki choremu uczniowi obiad na wynos.

7. Organ prowadzący szkołę (lub dyrektor na mocy upoważnienia) może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych.

8. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny Regulamin Stołówki.

 

§ 27.  (uchylony).

§ 27 a. Bezpieczeństwo uczniów.

 1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów zostawiać bez opieki
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania i zapoznania uczniów na początku roku szkolnego z regulaminami pomieszczeń o zwiększonym ryzyku (jak np. sala gimnastyczna, pracownia komputerowa itd.).
 4. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie.
 5. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły (w budynku oraz na terenie przed szkołą- na boisku) pełnione są dyżury nauczycielskie według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
 6. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.

7. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów,
parapetach okiennych);

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń i dekoracji szkolnych;

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych;

5) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności w toaletach i szatniach sportowych;

7) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

8. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby dyżurującej.

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych.

10. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
 2. Uczniowie nie uczestniczący w nauce religii lub zajęciach dodatkowych przebywają w świetlicy szkolnej lub czytelni pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły.
 3. W przypadku , gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja , uczniowie ci nie mają obowiązku przebywania na terenie szkoły . Rodzic , który nie wyraził zgody na udział dziecka w w/w zajęciach bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie.
 4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący
  zajęcia.

16. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.

17. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.

18. W przypadku odwołania zajęć uczniowie i rodzice klas I-III informowani są o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez wpis w dzienniczku ucznia ; uczniowie klas IV-VI – poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń lub ustnej informacji wychowawcy klasy / nauczyciela .

19. W salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia musi:

 1.  sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć
 2. zadbać o dobrą organizacje zajęć
 3. zadbać o zdyscyplinowanie uczniów
 4. dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów
 5. podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą asekurowani przez nauczyciela
 6. nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów

20. W czasie zajęć ruchowych należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności i trudności.

21. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić rodziców.

22. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

23. Urządzenia sportowe oraz sprzęt, stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego, powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu. Stan techniczny i przydatność tych urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.

 1. Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów, może (za zgodą organu prowadzącego) zawiesić zajęcia na czas określony, z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń, które mogą zagrozić ich zdrowiu.
 2. W przypadku gdy rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki w czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 24 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Szkoła posiada programy chroniące przed treściami niepożądanymi w internecie.
 4. W szkole obowiązują procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych.
 5. Uczniowie uczęszczający do szkoły w każdym roku szkolnym mogą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 27b. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły

 1. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców . Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 2. Na udział w wycieczce z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.
 3. Wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia „Karty wycieczki’’.
 4. Nie wolno organizować wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 5. Opiekunem wycieczki może być oprócz nauczyciela każda osoba pełnoletnia (po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły).
 6. Wszystkie wycieczki organizowane w szkole odbywają się zgodnie ze szkolnym regulaminem wycieczek.

 

ROZDZIAŁ V a. ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 27c. 1. Celem oddziału przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem kulturowym i przyrodniczym.

 1. Do głównych zadań oddziału przedszkolnego należą:
 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 2. sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w jednostce;
 3. rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;
 4. współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci;
 5. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
 6. organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  1. Realizując powyższe zadania, szkoła:
 1. rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów;
 2. stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków oraz do podejmowania odpowiedzialności za siebie i otoczenie;
 3. rozwija wrażliwość moralną dzieci, uczy odróżniania dobra od zła;
 4. kształtuje umiejętność obserwacji najbliższego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu;
 5. zachęca dzieci do wyrażania swoich uczuć oraz do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi;
 6. rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności twórczej i wyrażania własnych myśli i uczuć;
 7. rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci;
 8. tworzy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.
  1. Oddział przedszkolny organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 1. diagnozowanie środowiska dzieci;
 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
  i umożliwianie ich zaspokajania;
 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;
 4. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców
  i nauczycieli;
 5. umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 6. udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
 7. badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
 8. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  1. Zadania oddziału przedszkolnego, o których mowa w ust. 3 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

6. Dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych ich rodzicom i nauczycielom udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach opisanych w § 34 a.

7. Oddział przedszkolny organizuje współpracę z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania
wychowawczego, w szczególności:

 1. systematycznie informuje rodziców o realizowanych zadaniach;
 2. zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
 3. informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 4. zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego.

8. Oddział przedszkolny umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej jest poprzez:

 1. wychowawczo-edukacyjne zajęcia grupowe;
 2. organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze patriotycznym;
 3. udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych;
 4. udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach.

 

§ 27d. 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawa programową wychowania przedszkolnego.

 1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 4. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 5. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.40- 13. 00 realizując bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
 6. Podstawowe formy działalności oddziału przedszkolnego stanowią:
  1. zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą;
  2. zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach;
  3. zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  4. zajęcia dodatkowe;
  5. spontaniczna działalność dzieci;
  6. prace porządkowe i samoobsługowe;
  7. współpraca z rodzicami, placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołami podstawowymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny.

9. Godzina prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut.

 1. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej/ etnicznej lub języka regionalnego powinien wynosić:
  1. z dziećmi w wieku 3- 4 lat- około 15 minut;
  2. z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut
 2. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Decyzję o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach podejmują rodzice.
 3. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka religii, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dzieci uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych
  w oddziale pozostają pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 4. Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela oddziału

§ 27e. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. troska i odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych prze oddział przedszkolny;
 2. otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości;
 3. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- edukacyjnych;
 4. prawidłowe planowanie i organizacja procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość;
 5. współpraca z pedagogiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w stymulowaniu rozwoju dziecka i wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym;
 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 7. indywidualizacja procesu wychowawczo-edukacyjnego: wyrównywanie szans oraz wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień;
 8. opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowanie rozwoju dziecka;
 9. przeprowadzanie, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz zapoznanie rodziców ze stanem gotowości ich dziecka;
 10. czynny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołach samokształceniowych;
 11. aktywny udział w życiu szkoły.

§ 27f. Prawa i obowiązki wychowanków oddziału przedszkolnego:

 1. Dziecko ma prawo do:
 1. właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
 2. podmiotowego i życzliwego traktowania,
 3. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 4. akceptacji takim jakie jest, poszanowania godności osobistej,
 5. własnego tempa rozwoju,
 6. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
 7. zabawy i wyboru towarzysza zabaw,
 8. wszelkich innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Konstytucji i innych dokumentów nadrzędnych.
 1. Dziecko ma obowiązek:
 1. nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
 2. sprzątać po zabawie miejsce zabawy,
 3. dzielić się zabawkami z rówieśnikami,
 4. szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,
 5. nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w szkole, na wycieczce, na spacerze, podczas wspólnej zabawy
 6. przestrzegać zasad higieny osobistej,
 7. zgłaszać niedyspozycje zdrowotne

§ 27g. 1. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne.

 1. Stałe spotkania z rodzicami w roku szkolnym odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną.
 2. Nauczyciel na początku roku zapoznaje rodziców podstawą programową wychowania przedszkolnego.

§ 27h. Bezpieczeństwo w oddziale przedszkolnym.

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia. Na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci.
 2. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 3. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.
 4. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści upoważnienia.
 5. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców
 6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów przedszkolnych przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przejęcia od rodzica do momentu odbioru przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.
 9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru.
 10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły.

11. Wicedyrektor lub dyrektor szkoły organizują opiekę dziecku, a po upływie ½ godz. od czasu zakończenia pracy oddziału powiadamia się policję.

12. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel danego oddziału przedszkolnego.

§ 27i. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) podawanie dziecku leku w oddziale przedszkolnym odbywa się tylko na pisemny wniosek rodziców.

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.1 rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
 2. W oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) Szkoła powiadamia rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe.
 4. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu przybycia rodziców przebywają z nim pracownicy Szkoły (nauczyciel lub Dyrektor).

ROZDZIAŁ VI. ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY.

§ 27j. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także pedagoga, logopedę oraz terapeutę pedagogicznego.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

3. Liczbę pracowników określa arkusz organizacji szkoły.

4. Nauczycieli i innych pracowników szkoły zatrudnia dyrektor.

 

§ 28.1. NAUCZYCIEL obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą;

2) wspierać ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

1a. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron,predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
 3. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

1b. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;

2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;

3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów;

4) pomagania przy wystawieniu oceny zachowania- konsultuje się z wychowawcą oddziału który decyduje o ocenie ostatecznej;

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

1c. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.

1d. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy.

1e. Nauczyciel odpowiada za:

1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;

2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich form
działalności dydaktyczno- wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę;

3) skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów;

4) powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne;

5) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły- wynikające z nieporządku, braku nadzoru, zabezpieczenia.

 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
 w szczególności:

1) ustalenie i przedstawienie dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb.

2) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji:

a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy I- III;

b) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV- VIII;

c) materiałów ćwiczeniowych.

3) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przy

wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli;

6) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;

7) wymiana doświadczeń;

8) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów;

9) tworzenie dokumentacji szkolnej.

2a. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

2b. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

2c. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

 3. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo –
 zadaniowe.

 4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.                

§ 29.Oddziałem opiekuje się wychowawca:

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest , aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego;
 1. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
  ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły;
 2. Wychowawca realizuje plan pracy wychowawczej opracowany w oparciu o podstawę programową, program rozwoju szkoły, program wychowawczo- profilaktyczny, programy doskonalące;
 3. Rodzice mogą mieć wpływ na dobór wychowawcy. Uzasadnione wnioski rodziców w/w sprawie
   przedkładane są dyrektorowi szkoły przez przedstawicieli Rady Rodziców. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy mogą składać również uczniowie poprzez przedstawicieli samorządu uczniowskiego. W terminie miesiąca dyrektor szkoły po rozpatrzeniu możliwości kadrowych podejmuje decyzję dotyczącą złożonych wniosków.

§ 30. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

§ 30a. 1. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania:

 1. koordynowanie pracy w bibliotece;
 2. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez;
 3. opracowanie sprawozdań z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa;
 4. odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.
  1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:
 1. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami;
 2. udostępnianie zbiorów;
 3. udzielanie informacji bibliotecznej;
 4. rozmowy z czytelnikami o książkach;
 5. prowadzenie zajęć czytelniczo-informacyjnych;
 6. udostępnianie nauczycielom, opiekunom potrzebnych materiałów;
 7. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa;
 8. prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach;
 9. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;
 10. dobrą znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych;
 11. dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów.
  1. Praca organizacyjna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:
 1. gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencję – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. opracowanie biblioteczne zbiorów;
 3. selekcję zbiorów i ich konserwację;
 4. organizowanie warsztatu informacyjnego;
 5. wydzielanie księgozbioru podręcznego;
 6. prowadzenie katalogów;
 7. udostępnianie zbiorów.

§ 30b. Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci/ uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym dzieci/ uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i uczniów;

8) wspieranie nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 30c. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz ich poziomu językowego;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci i uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci/ uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 30c. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom czy uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z ich rodzicami;

5) wspieranie nauczycieli innych specjalistów zatrudnionych w Szkole w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

§ 30d. Pracownicy administracji i obsługi

1. Pracownicy administracji i obsługi szkoły są zatrudnieni i zwolnieni przez dyrektora szkoły na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy.

2. Do podstawowych zadań pracowników administracji i obsługi należy:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa stanu technicznego budynków i urządzeń;
 2. zapewnienie należytego zaopatrzenia;
 3. dbałość o terminowe realizowanie uprawnień pracowniczych w zakresie płac, odzieży ochronnej i roboczej;
 4. stosowanie się do przepisów BHP, przestrzeganie Statutu Szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, regulaminów i zarządzeń dyrektora.

3. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialności ustala dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ VII. UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

§ 31.1. W szkole spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6- letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 1. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 2.  W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ,wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat , nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 32.1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

1a. Na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:

 1. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

1b. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły zgodnie z ust. 1a niniejszego paragrafu, zwolnione jest z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły może odroczyć (na wniosek rodziców) rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat następnie można złożyć go ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, innej formie wychowania przedszkolnego jak również w ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym- w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone, w tym niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

§ 33. 1. Do szkoły podstawowej, w tym do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są wszystkie dzieci z obwodu określonego przez gminę w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy I Szkoły Podstawowej na wniosek rodziców zgodnie z regulaminem rekrutacji uczniów do kl. I
 2. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
 3. Dziecko z poza obwodu szkoły realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym jest przyjmowane do klasy I, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku o kontynuację edukacji w klasie I.
 4. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego czy szkoły.
 5. Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej, szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej czy szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej tego samego lub innego typu oraz przyjmowanie uczniów z zagranicy reguluje ustawa Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

§ 34. W miarę potrzeby w porozumieniu z organem prowadzącym, w szkole tworzy się oddziały  integracyjne, do których mogą być przyjmowane dzieci z terenu miasta i gminy Gubin zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34a. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: ucznia, rodziców, dyrektora Szkoły, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem/ dzieckiem, pielęgniarki, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne

 1. W szkole udzielana jest uczniom pomoc psychologiczno- pedagogiczna polegająca na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole (oddziałach przedszkolnych) oraz w środowisku społecznym. wynikających z :
 1.  niepełnosprawności;
 2.  niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania i emocji;
 5. szczególnych uzdolnień;
 6. specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. przewlekłej choroby;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. niepowodzeń edukacyjnych;
 11. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi;
 12. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkoły udzielają zatrudnieni:

 1. Nauczyciele;
 2. Pedagog;
 3. Logopeda;
 4. Terapeuta pedagogiczny.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem/ dzieckiem
  oddziału przedszkolnego oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
 6. W ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom
  oddziałów przedszkolnych w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowane dla dzieci szczególnie uzdolnionych (grupy do 8 dzieci);

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych (organizowanych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się- grupy do 5 osób), logopedycznych (organizowanych dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych- grupy do 4 osób), rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne (organizowanych dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym- grupa tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (organizowanych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w funkcjonowaniu w Szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Szkoły- grupy do 10 osób);

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

6. Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie, w ramach posiadanych
możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie organizowanych:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych (grupa do 8 uczniów);

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowane dla uczniów w celu podnoszenia efektywności ich nauki.

4) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego. ( grupy do 8 osób);

5) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno- kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. (grupy do 5 osób),

b) logopedycznych organizowanych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych (grupy do 4 osób),

c) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizowanych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (grupa tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób),

d) zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w funkcjonowaniu w Szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Szkoły (grupy do 10 osób).

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego)

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

8) porad i konsultacji prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów;

9) warsztatów.

 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowane są dla dzieci/ uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły (oddziału przedszkolnego), ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć edukacyjnych wspólnie rówieśnikami w oddziale przedszkolnym czy szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego czy zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem czy uczniem oraz wspólnie z oddziałem szkolnym czy przedszkolnym.
 3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor (na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą w tej formie).
 4. Uczeń/ dziecko objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje w szkole odpowiednio program wychowania przedszkolnego czy programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia).
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka/ ucznia w szkole.
 6. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym;

2) uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym czy indywidualnym nauczaniem

 1. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 6 pkt 2 do 6 niniejszego paragrafu nie może być dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 6 pkt 2 do 5 prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.
 4. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 34b. 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń czy dziecko oddziału przedszkolnego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista, niezwłocznie udzielają me tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym wychowawcę klasy bądź dyrektora szkoły w przypadku dziecka z oddziału przedszkolnego .

2. Wychowawca klasy w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi;

2) informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli stwierdzi taką potrzebę;

3) informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) wnioskuje do dyrektora szkoły co do form udzielania pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin;

5) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną;

6) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy.

3. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

4. W przypadku objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zadania wymienione w ust. 2 wykonuje dyrektor Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka/ ucznia, który będzie objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

7. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.

8. W przypadku gdy w wyniku udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w Szkole, dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu, w celu jego rozwiązania.

9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla tych uczniów uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy opinii z zastrzeżeniem § 34a ust. 12 pkt 2 .

§ 34c. Kształcenie specjalne.

 1. Dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym.
 2. Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia:
  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na
   indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów;
  3. zajęcia specjalistyczne;
  4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
   możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia);
  5. integrację dzieci/ uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/ uczniami
   pełnosprawnymi;
  6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. W zależności od rodzaju niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności intelektualnej) dziecka czy ucznia organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.
 2. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko/ uczeń bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem, wyznaczony przez dyrektora Szkoły.
 3. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej jeden raz w półroczu, przy czym o terminie spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice dziecka/ ucznia gdyż mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. Rodzice mają również prawo uczestniczyć w opracowywaniu i modyfikacji programu edukacyjno- terapeutycznego i dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania dziecka/ ucznia. Należy pamiętać, że osoby biorące udział w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na tym spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia/ dziecka, jego rodziców, nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem czy uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

6. Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla dziecka/ ucznia objętego kształceniem specjalnym indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) zwany dalej „programem”, w którym są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

7. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci/ uczniów.

8. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

9. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka czy ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.

10. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

11. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:

1) o jeden rok - na I etapie edukacyjnym;

2) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym.

12. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić : rodzic ucznia, wychowawca klasy, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

13. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

14. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz

2) zgody rodziców ucznia.

15. Decyzje, o których mowa w ust. 14 podejmuje się:

1) na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;

2) na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.

16. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

17. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

18. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

19. Czas trwania zajęć rewalidacyjnych w oddziale przedszkolnym powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3- 4 lat- około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut.

20. W szkole można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta (w kl. I-III), pomocy nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, oraz za zgodą organu prowadzącego nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

21. Nauczyciele, o których mowa w ust. 20:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 1. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 2. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

22. Zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie wyznacza Dyrektor Szkoły.

§ 34d. 1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

 1. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
 3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) uczeń (za zgodą rodziców);

2) rodzice ucznia;

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek
(za zgodą rodziców).

5. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

 

§ 34e. 1. Indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się odpowiednio dzieci lub uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie lub szkoły.

 1. Indywidualne, roczne przygotowaniem przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu.
 2. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę ustalają zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania przy czy Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka czy ucznia w zakresie czasu prowadzenia tych zajęć.

4. Indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

§ 34f. Wczesne wspomaganie rozwoju.

 1. Dyrektor szkoły dla oddziałów przedszkolnych, może organizować, w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 2. Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego od momentu wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole.

3. W celu organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Dyrektor Szkoły powołuje zespół wczesnego wspomagania (zwany dalej zespołem), w skład, którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

2) psycholog;

3) logopeda;

4) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

4. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2) nawiązania współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy stosownie do jego potrzeb dziecka i jego rodziny;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka;

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

5. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor Szkoły.

6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania (prowadzi arkusz obserwacji dziecka).

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (miesięczny wymiar godzin ustala Dyrektor Szkoły) przy czym w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, wymiar tych godzin może być wyższy.

8. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala Dyrektor:

 1. Zajęcia prowadzi się indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną;
 2. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju- w celu rozwijania ich kompetencji społecznych i komunikacyjnych przy czym liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3;
 3. Zajęcia dla dzieci, które nie ukończyła 3 roku życia mogą również być prowadzone w domu rodzinnym.

9. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych relacji na te zachowania;

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka;

4) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

§ 34g. Pomoc materialna.

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie Gminy Gubin.

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium MEN).

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.

8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

16. Rada Miejska uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

17. Rada Miejska może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

18. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

19. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

20. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.

21. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.

22. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki.

23. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18.

24. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel.

25. Stypendium MEN może zostać przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 2. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

§ 35. Uczeń w szkole ma określone prawa i obowiązki.

 

 1. Uczeń ma prawo do :

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) prawo do zapoznawania się z programem nauczania , jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami;

3) opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, poszanowanie godności osobistej;

4) ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, korzystania z pomocy doraźnej w zakresie określonym przez radę pedagogiczną w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących w szczególności życia szkoły a także światopoglądowych jeśli nie narusza dobra innych osób;

7) rozwijania zainteresowań i zdolności;

 8) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz informacji o ustalonych sposobach kontroli tych postępów;

9) pomocy w przypadku trudności dydaktycznych i wychowawczych;

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

12) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

12a) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej;

12b) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;

12c) dostosowania warunków pisania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;

12d) ochrony danych osobowych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej;

12e) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela;

13) wydawania gazetki szkolnej;

14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim lub innych organizacjach istniejących w szkole;

15) wyboru Rzecznika Praw Ucznia.

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

 1) aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania;

 2) sumiennie wykonywać przydzielone zadania, współdziałać z zespołem klasowym na rzecz osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zachowaniu i pracy na rzecz szkoły i środowiska;

 3) w miarę swych możliwości brać udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę;

3a) w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach edukacyjnych;

 4) zachowywać się godnie w czasie uroczystości szkolnych, państwowych i środowiskowych, nosić strój galowy:

a) dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica,

b) chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie,

 5) na zajęciach z wychowania fizycznego nosić stroje ustalone przez nauczyciela przedmiotu;

 6) przestrzegać zasad BHP, higieny osobistej, nosić schludny nie wyzywający ubiór;

 7) dbać o piękno mowy ojczystej;

 8) okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom i wszystkim innym osobom;

 9) w trosce o bezpieczeństwo osobiste , stosować się do zaleceń szkoły i unikać noszenia wszelkich cennych rzeczy i ozdób (telefony komórkowe ,pierścionki, wisiorki, kolczyki itp.), za ewentualne straty na terenie szkoły (zguba, zniszczenie) szkoła nie ponosi odpowiedzialności;

 10) naprawić szkodę jaką wyrządził innym uczniom;

 11) naprawić szkodę , której dopuścił się wobec mienia szkoły;

 12) dbać o dobre imię swojej szkoły;

 13) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

 1. Zabrania się uczniom posiadania, używania i wnoszenia na teren szkoły substancji psychoaktywnych jak również przebywania na terenie szkoły ( oraz podczas wszelkich imprez i wycieczek szkolnych ) pod ich wpływem.
 2. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. W przypadku złamania zakazu przez ucznia, nauczyciel zabezpiecza telefon bądź inne urządzenia elektroniczne do momentu odebrania go przez rodzica.

 

§ 35a. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.

2. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, rodzica ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

3. Skargi mogą być wnoszone pisemnie.

4. Skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Z wyjaśnienia skargi należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

6. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

7. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

§ 36. Nagrody i kary.

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony:

 1) pochwałą wychowawcy klasy wobec klasy;

 2) pochwałą dyrektora szkoły na apelu szkolnym wpisaną do dzienniczka ucznia;

 3) listem pochwalnym dla rodziców;

 4) dyplomem uznania;

 5) świadectwem z wyróżnieniem przy średniej ocen 4,75 i co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania;

 6) nagrodą książkową przy średniej ocen 4,75 i ocenie wzorowej z zachowania;

 7) jednorazowym stypendium dla absolwenta ufundowanym przez radę miasta;

 8) nagrodą rzeczową za inne osiągnięcia i działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska.

 

§ 37.1. Za systematyczne i celowe nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz postanowień rady pedagogicznej uczeń może być ukarany:

 1. ustnym upomnieniem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, także pracownika szkoły( w tym wypadku o powyższym fakcie zawsze musi zostać poinformowany wychowawca), w szczególnych przypadkach upomnieniem wpisanym do dzienniczka ucznia lub zeszytu obserwacji;
 2. naganą pisemną wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców;
 3. naganą dyrektora szkoły wpisaną do dzienniczka ucznia z pisemnym powiadomieniem rodziców;
 4. czasowym zawieszeniu w prawie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i imprezach szkolnych;

5) w porozumieniu z rodzicami, przeniesieniem do innej klasy;

6) w przypadku wyczerpania wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych przez szkołę.
na wniosek dyrektora, uczeń może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły,

 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ukaranemu daje się możliwość zrehabilitowania.

 Po zrehabilitowaniu i trwałej poprawie zachowania następuje anulowanie kary.

 3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 4. Wszelkie spostrzeżenia pozytywne i negatywne dotyczące ucznia są wpisywane do dzienniczka ucznia lub zeszytu obserwacji prowadzonego przez wychowawcę i mają one wpływ na ocenę z zachowania.

§ 38. 1. Szkoła na bieżąco informuje rodziców dziecka o zastosowanych wobec niego nagrodach i karach :

1) telefonicznie,

2) podczas spotkań klasowych,

3) w czasie „ dni otwartej szkoły „

4)w czasie konsultacji indywidualnych z wychowawcą , pedagogiem i nauczycielami przedmiotów,

5) w czasie posiedzeń zespołu.

 2. Wszystkie informacje dotyczące ukaranego ucznia, rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem w dzienniczku ucznia lub zeszycie uwag prowadzonym przez wychowawcę klasy.

§ 39.     W zależności od zastosowanej kary uczeń ma prawo do ustnego lub pisemnego odwołania się do odpowiedniej instytucji szkolnej:

 1. wychowawcy klasy;
 2. samorządu uczniowskiego;
 3. rzecznika praw ucznia;
 4. rady pedagogicznej;
 5. rady rodziców;
 6. dyrektora szkoły.

 Każda instytucja szkolna jest zobowiązana do rozpatrzenia odwołania w terminie 5 dni od daty jego wniesienia.

 

 § 40. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

1. Rada Pedagogiczna ocenia i klasyfikuje uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu ósmoklasisty

 2. Ocenianiu podlegają :

 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 2) zachowanie ucznia.

 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
 oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
 norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
 wewnątrzszkolnego.

 

§ 41. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
 2. udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

2a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

 1.  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 2. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

    2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalenie kryteriów oceniania z zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5a) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
 i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia

 

§ 42. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

1a) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania, zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

§ 43. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

1a. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/ e-dziennika;

1b. Sprawdzone i ocenione prace uczniów przekazuje się do wglądu uczniom, w czasie zajęć edukacyjnych, na których nauczyciel omawia je (ogólnie) z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności.

1c. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.

1d. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.

1e. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.

1f. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane również rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;

2) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.

1g. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

2a. Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym po wniesieniu prośby.

2b. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

2) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;

2c. W przypadku uzasadniania rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciel powinien odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne oraz
 inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.

 

§ 44. 1. Nauczyciel jest obowiązany:

 1.  indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 2. dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe), o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej), wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii,, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, b i c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole,
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej opinii.

 

§ 45. (uchylony).
 

§ 46.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym;

2) z realizacji zajęć komputerowych, informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki lub wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 47.1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego- na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona” .

 

 4. (uchylony).

§ 47a. 1. W ocenianiu bieżącym uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować, natomiast nauczyciel otrzymuje informacje o trafności i efektywności stosowanych metod, środków i organizacji, a w razie słabych wyników sygnał, że należy je modyfikować, zmienić.

 1. W klasach I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowych mogą być ocenami opisowymi.
 2. Począwszy od klasy IV oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz dla mniejszości narodowych ustala się w skali od 1 do 6 z uwzględnieniem plusów i minusów przy czym ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę. Ocenę z minusem otrzymuje uczeń nie spełniający w pełni wymogów określonych na daną ocenę.

 

§ 48. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
 z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu– śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
 znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i  zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.

 4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 5. (uchylony).

 6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć
 edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania
 ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły,

 7. (uchylony).

7a. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

7b. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

7c. W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi.

7d. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:

 1) stopień celujący - 6;

 2) stopień bardzo dobry - 5;

 3) stopień dobry - 4;

 4) stopień dostateczny - 3;

 5) stopień dopuszczający - 2;

 6) stopień niedostateczny - 1,

7e. Stopnie, o których mowa w ust. 7d pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 7d pkt 6.

7f. Ocenę z religii (etyki) wystawia się zgodnie ze skalą, o której mowa w ust. 7d umieszcza się ją na świadectwie szkolnym bezpośrednio pod oceną z zachowania i nie ma ona wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

7g. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

7h. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

7i. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7j. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć , należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

7k. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

7l. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 8. (uchylony).

§ 49. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,

 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 3. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

§ 50. (uchylony).

§ 51. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
            1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

        2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

        3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

        6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

        7) okazywanie szacunku innym osobom.

 2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

 1) wzorowe;

 2) bardzo dobre;

 3) dobre;

 4) poprawne;

 5) nieodpowiednie;

 6) naganne,

 z zastrzeżeniem ust. 5.

 4. (uchylony).

 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej(poradni specjalistycznej).

 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 52. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 52a. 1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania oraz z zajęć edukacyjnych wpisywane są do dziennika elektronicznego (Librus), a informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, naganną oceną zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem przekazywana jest na zebraniu rodzicom w formie pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy.

2. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie:

1) na miesiąc przed terminem posiedzenia rady w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, nagannych ocenach zachowania lub zagrożeniem nieklasyfikowaniem (Informację przekazuje się na zebraniu rodziców. Podpisana przez rodzica informacja znajduje się w teczce wychowawcy klasowego);

2) na tydzień przed terminem posiedzenia rady w formie wpisu do dziennika elektronicznego (Librus) o przewidywanych pozostałych ocenach klasyfikacyjnych.

3. Z rodzicami, którzy byli nieobecni na zebraniu szkoła kontaktuje się telefonicznie, w celu umówienia spotkania z wychowawcą. Podczas indywidualnego spotkania rodzic zostanie poinformowany pisemnie o ocenach klasyfikacyjnych ucznia (za potwierdzeniem).

 

 

§ 52 b. Procedura podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
i zachowania
(nasza propozycja)

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną ocena klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę, a uczeń chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji.

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

2) termin tych czynności;

3) zadania sprawdzające;

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być niższa niż ocena przewidywana.

8. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.

9. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

10. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem.

11. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;

2) termin spotkania zespołu;

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

12. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.

13. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę potwierdzona przez ucznia podpisem.

14.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.

15. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

§ 53. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
 jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
 nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
 te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. przy czym przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego  lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

 2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

 14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

1a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

 1. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

2a) imię i nazwisko ucznia;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) uzyskane oceny.

 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 15. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15a. Uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

 16. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania
 zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

§ 54. 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 55

 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
 z zastrzeżeniem § 55.
 

§ 55. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dyrektora szkoły.

 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami przy czym nie może on przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 4. W skład komisji wchodzą:

 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący komisji,

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący komisji,

 b) wychowawca klasy,

 c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 d) pedagog,

 e) (uchylony),

 f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 g) przedstawiciel rady rodziców.

 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
 poprawkowego.

 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 a) skład komisji,

aa) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

 b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

 c) zadania (pytania) sprawdzające,

 d) ustaloną ocenę;

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 a) skład komisji,

aa) imię i nazwisko ucznia,

 b) termin posiedzenia komisji,

 c) wynik głosowania,

 d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2
 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
 przez dyrektora szkoły.

9a. Ustalona ocena jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (począwszy od klasy IV), która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 

§ 56. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 6.

 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
 wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 57 ust. 10.

 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
 dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 4. O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy
 programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 57 ust. 10.

 6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III na wniosek:

1) wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub

2) rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia.

6a. Na wniosek

1) rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub

2) wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia

rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, ale uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej/ etnicznej oceny pozytywne i rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej/ końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

§ 57. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z

 1. jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
 wchodzą:

 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;

 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
 prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
 powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
 edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
 w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
 w szczególności:

 1) skład komisji;

1a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin poprawkowy;

 2) termin egzaminu poprawkowego;

2a) imię i nazwisko ucznia;

 3) pytania egzaminacyjne;

 4) uzyskaną ocenę.

 7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
 dyrektora szkoły, nie później niż do końca września,

 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo  wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10.

 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej/ etnicznej, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna (z zastrzeżeniem § 55 ust. 10.).

 

§ 58. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

 1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne
 oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
 zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
 niedostatecznej;

 2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której
 mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. (uchylony).

 

§ 59. W klasie VI szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian
 poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi
 przepisami.

 

§ 60. 1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

3. Terminy przeprowadzania egzaminu:

1) termin główny- miesiąc kwiecień;

2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.

4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub przerwał ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów) w terminie dodatkowym.

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (przedmiotów). Dyrektor składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) w latach szkolnych 2018/ 2019- 2020/ 2021:

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu;

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu;

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu;

2) począwszy od roku szkolnego 2021/2022:

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu;

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu;

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu;

d) jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)- w trzecim dniu egzaminu.

7. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8. Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

2) wskazującą przedmiot do wyboru;

3) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.

9. Nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego lub przedmiotu do wyboru wskazanych w deklaracji, lub rezygnacji z przestąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku mniejszości narodowej/ etnicznej/ języku regionalnym.

10. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki- 100 minut natomiast z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut.

11. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty Dyrektor Szkoły powołuje zespół egzaminacyjny, a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg egzaminu.

12. Zadania zespołów, o których mowa w ust. 11 oraz przewodniczących tych zespołów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

13. Czas trwania egzaminu z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.

14. W czasie trwania egzaminu:

1) stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a na stolikach mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne materiały i przybory pomocnicze.

2) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie Sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (za wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).

3) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

15. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

16. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

17. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 16 może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły).

18. Uczeń posiadający:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia;

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

19. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

20. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

21. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

22. Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o którym mowa w ust. 18 do 21 niniejszego paragrafu o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb i możliwości, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

23. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 18 pkt 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia niepełnosprawnego.

24. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ust. 18 pkt 1- 3 oraz ust. 19 do 21 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

25. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ogłoszonym przez MEN oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem z egzaminu ósmoklasisty najwyższej oceny.

26. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach (ustalone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) i na skali centylowej (opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

27. Wyniki egzaminu obejmują wynik z:

1) języka polskiego;

2) matematyki;

3) języka obcego nowożytnego;

4) przedmiotu do wyboru.

28. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły- w przypadku gdy uczeń spełnił warunki, o których mowa w § 58 ust. 1;

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez okręgową komisje egzaminacyjną- w przypadku gdy uczeń nie spełnił warunków, o których mowa w § 58 ust. 1.

29. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły

30. Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy, którzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty.

31. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania w sali egzaminacyjnej lub

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu, a informację o zaistniałej sytuacji zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

32. W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu z danego przedmiotu.

33. Uczeń lub jego rodzice:

 1. mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu;
 2. mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty naruszone zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia

- na zasadach określonych w art. 44 zzw oraz art. 44zzy ustawy o systemie oświaty

 

§ 60a. Wgląd do ocenionej pracy

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty czy informacji o szczegółowych wynikach tego egzaminu.
 2. Podczas dokonywania wglądu:

1) zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań;

 1. uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy egzaminacyjnej.

3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu.

 

ROZDZIAŁ VII. MIENIE I RACHUNKOWOŚĆ.
 

§ 61. Mienie szkoły podstawowej jest mieniem komunalnym.

Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. – Dz.U. Nr 13 poz. 74 z póź. zm.)

§ 62. Szkoła podstawowa prowadzi działalność na podstawie planów finansowych. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu szkoły upoważniony jest dyrektor

§ 63. 1. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną, realizując programy własne, w oparciu o odrębne przepisy.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

§ 64. 1. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie prawa wewnątrzszkolne muszą być z nim zgodne.

2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą Rady Pedagogicznej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Kontakt

Call Center Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Kresowa 48 66-620 Gubin
tel. 68 4558177. fax 68 3593125

e-mail: sp3gubin@op.pl

 

www.gubin.com.pl Edward Patek, Joomla-Monster