Dzięki wykwalifikowanej kadrze, naszej ciężkiej pracy, szybko przyswajamy wiedzę

Nauka

 

Szkoła to nie tylko nauka. Tutaj zawsze doskonale się bawimy

Zabawa

 

Toys

Stworzyliśmy możliwość nauki uczniom niepełnosprawnym. Jesteśmy Szkołą bez Barier

Integracja

 

Dbamy o nasze zdrowie poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych

Sport

jesteś tutaj:

Home Integracja
Aspekty prawne Drukuj Email
Słowo "integracja" pochodzi od łacińskiego "integratio" czyli odnowienie, uzupełnienie. Integracja w szerokim rozumieniu to scalanie, zespalanie, tworzenie całości z części.
Według znanego prof. Aleksandra Hulka   „integracja "wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno  i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa i w którym stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju".
Osoba przeto w jakiś sposób „upośledzona”, będąc podmiotem ze wszystkimi jego prawami, winna mieć ułatwiony dostęp do uczestnictwa w życiu społeczeństwa we wszystkich wymiarach i na wszystkich poziomach, odpowiednio do swych możliwości. Osoba upośledzona jest jednym z nas i w pełni uczestniczy w naszym człowieczeństwie. Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem wspólnego człowieczeństwa, gdyby dopuszczało się do życia społecznego, tylko osoby pełnosprawne, gdyż w ten sposób popadałoby się w niebezpieczną formę dyskryminacji słabych i chorych ze strony silnych i zdrowych
Jan Paweł II Encyklika "Laborem exercens”
KORZYŚCI INTEGRACJI:
- przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego
- poszukiwanie nowych form i metod pracy,
- brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
- brak izolacji społecznej,
- poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
- dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
- bliska współpraca z rodzicami,
- wiara w możliwości dziecka,
- rozwój tolerancji i akceptacji,
- rozwój samodzielności ucznia,
- zanik niezdrowej rywalizacji,
- rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołecznych tj.  życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
- dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
- przezwyciężanie trudności,
- radość "dawania",
NAJWAŻNIEJSZE CELE KLASY INTEGRACYJNEJ:
- stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju w sferze poznawczej i intelektualnej, emocjonalno- społecznej, psychologicznej, w zakresie sprawności manualnej,
- wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, wrażliwości, serdeczności, gotowości służenia pomocą,
- przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do izolacji osób niepełnosprawnych,
- zdobycie nowych i cennych doświadczeń oraz umiejętności
Informacja o klasach integracyjnych.
Klasy integracyjne dają możliwość wspólnego kształcenia się dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.
• zespoły klasowe liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
• dzieci niepełnosprawne, które chcą uczyć się w klasie integracyjnej, muszą przejść badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uzyskać orzeczenie do kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej. Do takich klas kierowane są: dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedosłyszące , niedowidzące, z niepełnosprawnością ruchową.
• W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem (pedagog specjalny). Aby osiągnąć główny cel nauczania i wychowania, jakim jest usprawnianie zaburzonych funkcji fizycznych i psychicznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych i rozwijanie uzdolnień uczniów, wszyscy nauczyciele nauczający w klasach integracyjnych posiadają specjalistyczne przygotowanie, bowiem obok wykształcenia z zakresu nauczania wczesnoszkolnego posiadają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii.
W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania  jak w każdej innej, równoległej klasie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego, który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści (szczególnie w klasach starszych). W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną. Klasa integracyjna kształci więc, umiejętność wykonywania pracy indywidualnie i zespołowo.
• W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej:
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
-  terapia logopedyczna,
- terapia pedagogicznej,
- terapia EEG
-gimnastyka korekcyjna
• Uczniowie niepełnosprawni mogą również rozwijać swoje zdolności w ramach kół zainteresowań wspólnie ze zdrowymi dziećmi.
Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną?
Wybór odpowiedniej klasy to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich rodziców. Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:
• zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka,
• zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
• kształtowanie pozytywnych cech osobowości,
• kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych,
• przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie,
• opieka dwóch pedagogów,
• mała liczebność grupy,
• kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami wzmacniający poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.
Rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że głównym i najważniejszym celem klasy integracyjnej jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.
 

Kontakt

Call Center Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Kresowa 48 66-620 Gubin
tel. 68 4558177. fax 68 3593125

e-mail: sp3gubin@op.pl

 

www.gubin.com.pl Edward Patek, Joomla-Monster